Указание за подаване на заявления за участие в конкурси за прием на редовни и задочни докторанти

УКАЗАНИЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМ НА РЕДОВНИ И ЗАДОЧНИ ДОКТОРАНТИ ЗА  2019/2020 г.

(преобявени места)

ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧСТИЕ В КОНКУРСИ ЗА РЕДОВНИ И ЗАДОЧНИ ДОКТОРАНТИ, ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВАТ СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ: 

I. ЗАЯВЛЕНИЯ МОГАТ ДА СЕ ПОДАВАТ ДО 15.05.2020 Г . ЧРЕЗ ПОЩЕНСКИТЕ СЛУЖБИ НА АДРЕС:

Технически университет – София

УО - Докторанти

гр. София 1784

кв. Дървеница

бул. „Климент Охридски“ № 8

Заявление за участие в конкурс.

  • Към заявлението се прилагат следните документи:

  • Автобиография.
  • Копие от диплома за висше образование (образователно-квалификационна степен ”магистър”) с приложението към нея. Дипломираните в годината на кандидатстването представят академична справка за положените изпити.
  • Ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, се представя преведена и легализирана диплома за степен "магистър".
  • Документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурс (30 лв. за първи изпит по специалност и 30 лв. за изпит по чужд език).

II. РЕДЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ИНТЕРНЕТ: 

1. Всички документи, прикачени в pdf формат, се изпращат на e-mail адрес: kandidatdoktoranti@tu-sofia.bg

  • Заявление
  • Автобиография.
  • Копие от диплома за висше образование (образователно-квалификационна степен ”магистър”) с приложението към нея. Дипломираните в годината на кандидатстването представят академична справка за положените изпити.
  • Ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, се представя преведена и легализирана диплома за степен "магистър".
  • Документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурс (30 лв. за първи изпит по специалност и 30 лв. за изпит по чужд език).

2. Дължимата такса за явяване на изпити е 60 лева и е необходимо да я внесете по банков път на:

Сметка на ТУ - София в БНБ - IBAN:BG89BNBG96613100103601, BIC: BNBGBGSD,

необходимо е в платежното нареждане да се посочат имената на кандидат-докторанта и пояснение "такса за кандидат-докторантски изпит“

ВАЖНО: Таксата за всеки изпит е 30 лв.      Всички комисионни и такси са за сметка на платеца. 

Copyright © 2020 ТУ-София - ЦИР