Указание за подаване на заявления за участие в конкурси за прием на редовни и задочни докторанти

Заявление за участие в конкурс.

Към заявлението се прилагат следните документи:

Автобиография.

Копие от диплома за висше образование (образователно-квалификационна степен ”магистър”) с приложението към нея. Дипломираните в годината на кандидатстването представят академична справка за положените изпити.

Ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, се представя преведена и легализирана диплома за степен "магистър".

Документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурс (40 лв. за първи изпит по специалност и 40 лв. за изпит по чужд език).

Copyright © 2023 ТУ-София - ЦИР