Заповед № 2665 27.09.2019 г.

ИЗТЕГЛИ

На основание Решение №241/25.04.2019 г. на Министерския съвет, съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, обявявам конкурси за прием на редовни и задочни докторанти за 2019/2020 г. съгласно приложението.

От 01.10.2019 г. до 02.12.2019 г. кандидатите за докторанти подават до ректора на ТУ-София заявление за участие в конкурса. Към заявлението прилагат следните документи:

1.  Автобиография.

2. Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен "магистър” с приложението към нея. Ако дипломата е в процес на издаване, вместо нея се представя академична справка.

3. Документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурс (30 лева за първи изпит по специалност и 30 лева за изпит по чужд език) - плащането се извършва в касата на ТУ-София (Ректорат, блок 1, стая 1337).

4.  Два плика, надписани с точен адрес за получаване на съобщения.

5. Други документи, които кандидатът смята, че удостоверят интересите и постиженията му в съответната научна област (препоръки от хабилитирани лица, до 2 броя, списък на публикации и др.).

          Кандидатите за докторанти полагат конкурсни изпити по докторски програми и по един избран от тях чужд език (английски, френски, немски). Те могат да получат програмите (конспектите), по които се провеждат конкурсните изпити от канцелариите на съответните катедри.

          Конкурсните изпити по докторските програми ще се проведат на 03.02.2020 г. и 04.02.2020 г., а по чужд език - на 06.02.2020 г.

          Със заповед на ректора на ТУ-София класираните кандидати се зачисляват месец февруари въз основа на решение на факултетните (научните) съвети.

          На основание чл. 95, ал. 1 от ЗВО докторантите заплащат годишна такса за обучението си, определена с ПМС № 233/25.04.2019 г. в размер на 860 лева - редовно обучение, и 430 лева - задочно обучение.

Справки и прием на документи всеки работен ден от 1330 до 1630 часа:

- за Технически университет - София, бул.„Климент Охридски” №8, блок 2, кабинет 2312, тел. 02 9652592.

- за филиала Пловдив – ул. „Цанко Дюстабанов” № 25, 4 корпус, ет. 4, кабинет 4426, тел. 032 659567.

- за база Сливен  - бул. „Бургаско шосе” № 59, тел. 044 667410

Copyright © 2020 ТУ-София - ЦИР