Заповед № 2530 от 12.09.2023 г.

На основание Решение №441/22.06.2022 г. на Министерския съвет, съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, обявявам конкурси за прием на редовни и задочни докторанти за 2023/2024 г. съгласно приложението.

Заповед: ИЗТЕГЛИ 

Приложение: ИЗТЕГЛИ

Copyright © 2023 ТУ-София - ЦИР