Заповед № 1085 от 23.04.2020 г.

На основание Решение №241/25.04.2019 г. на Министерския съвет, съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, обявявам конкурси за прием на редовни и задочни докторанти за 2019/2020 г. съгласно приложението.

ИЗТЕГЛИ

Copyright © 2020 ТУ-София - ЦИР