Начало

Образователна и научна степен "доктор" се придобива след успешно защитен научен труд - дисертация. Подготовката става чрез обучение в докторантура,  под научното ръководство на водещи специалисти в научната област. Дисертационният труд се защитава пред Научно жури, състоящо се от известни  учени и трябва да съдържа съществени научно-приложни  и приложни  приноси.

В ТУ - София се предлагат 3 форми на обучение: , с продължителност 3 години, задочна - 4 години и свободна - на самостоятелна подготовка – 2 години.

Кандидатстването за редовен и задочен докторант е с конкурс по научната специалност и чужд език. За зачисляване в свободна докторантура е необходима предварителна подготовка на основната част на дисертационния труд и частично извършена изследователска работа по темата на докторантурата, разгледана и одобрена от първично научно звено.

В зависимост от научната област по време на докторантурата докторантът извършва специфичната изследователска работа, заложена в неговия индивидуален план, подготвя се теоретично в областите, включени в същия план, явява се на докторантски изпит по научната специалност и разработва дисертационния си труд.

За тази най-висока образователна степен са необходими повече качества – задълбоченост на знанията, общ успех от следването, изследователски дух, , амбиция, иновативност и най-вече творчески потенциал.

Copyright © 2023 ТУ-София - ЦИР